Försäljnings- och leveransvillkor

1 Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för all försäljning från Komplett Services Sweden AB, nedan kallad Komplett Företag, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan parterna.

1.2 Vid försäljning till företag tillämpar Komplett Företag de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om köplagen finns här https://lagen.nu/1990:931

1.3 För att handla på Komplett Företag måste du ha fyllt 18 år.

2 Beställning

2.1 Beställning av Komplett Företags produkter sker via www.komplettforetag.se eller av representant för Komplett Företag. För att en beställning skall vara bindande för Komplett Företag, måste beställningen skriftligen bekräftas av Komplett Företag före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Komplett Företags sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Komplett Företag ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

2.2 Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

3 Leverans och frakt

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Komplett Företags lager eller annat lager såsom leverans ifrån distributör, tillverkare eller liknande. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten.

3.2 Komplett Företag ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt. Om Komplett Företag ombesörjer transport skall kunden ersätta Komplett Företag utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.

3.3 I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur) samt hanteringsavgift på 290 kronor. Hanteringsavgiften skiljer sig vid beställning av Komplett PC-paket.

3.4 I de fall där försändelsen av en Komplett-tillverkad PC förblir ej uthämtad och returneras till avsändaren förbehåller sig Komplett Företag att ta ut en avgift på 1200: - till 2000: - SEK exkl. moms, detta för att täcka produktionskostnader.

3.5 Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till Komplett Företag via telefon 08-664 46 00 eller kundservice@komplettforetag.se.

Eventuella transportskador, ska rapporteras till Komplett Företag så snabbt som möjligt eller inom tre (3) arbetsdagar. Föreligger speciella omständigheter kan de eventuellt anmälas senare. Underlåtelse att rapportera in fraktskada utanför tidsfristen kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av Komplett Företag.

 

4 Pris och betalning

4.1 Samtliga priser på web eller i andra media är angivna exklusive moms och frakt. Komplett Företag levererar endast inom Sverige.

4.2 Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift, se punkt 3.3.

4.3 Komplett Företag förbehåller sig rätten att när som helst innan leveransdagen justera under punkten 4.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger rätt att skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 5 nedan. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar i valutakurser

4.4 Vid beställning från Komplett Företags hemsida finns möjlighet till betalning med svenska VISA- och Master Card-kort. Efter särskild kreditprövning kan betalning även ske mot faktura. Komplett Företag utfärdar faktura på Leveransdagen.

4.5 Vi erbjuder företag, myndigheter och föreningar faktura på 20 dagar om en fakturakredit godkänns.

4.6 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa enligt punkt 4.3.

5 Ångerrätt

5.1 Som företagare har du 14 dagars ångerrätt och kan endast ångra ditt köp om produktens förpackning är obruten. Om en felrekommendation i kontakt med säljare är gjord gäller 14 dagars ångerrätt även vid bruten förpackning. 

5.2 Hygienartiklar omfattas inte av 14 dagars ångerrätt p.g.a. hygienskäl.

5.3 Produkter som byggts på beställning (t.ex. Komplett PC) eller Demovaror har ingen ångerrätt.

5.4 Saknas tillhörande originalemballage och/eller tillbehör (kablage, produktmanual etc.) vid ångerköp förbehåller sig Komplett Företag rätten att fakturera kunden 10% av varans värde upp till 500kr inkl. moms. Fakturan har 30 dagars betalningsfrist och erhålls via e-post i samband med att returen har slutbehandlats.

6 Retur

6.1 Du som kund står för returfrakten av varan. Paketet ska sändas in till oss med Företagspaket/Postnord Parcel, (eller liknande fraktalternativ från annan speditör), som valt leveranssätt för att kunna hanteras korrekt. Det åligger dig som kund att emballera produkten på ett sätt som godkäns av transportören. Komplett Företag ersätter inte skador som uppkommer p.g.a. otillräckligt/felaktigt emballage.

7 Garanti

7.1 Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. I första hand erbjuds reparation av defekt produkt. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt.

Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Komplett Företag.

7.2 Förbrukningsvaror som batterier, bläckpatroner och toners lämnas normalt 6 månaders garanti om inget annat anges på produktsidan.

7.3 Serienumret måste vara intakt för att garantin skall gälla.

7.4 Kom ihåg att skador uppkomna pga. för mycket damm i datorn förverkar garantin och reklamationsrätten. Vår rekommendation är att inte låta datorn stå på golvet utan att hänga upp den under skrivbordet. Gör rent den några gånger per år genom luft på burk och öka på så sätt datorns livslängd.

8 Reklamation

Köplagen: https://lagen.nu/1990:931

9 Ansvar för fel

9.1 Komplett Företag är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation. 

9.2 Komplett Företag ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden. 

9.3 Komplett Företag ansvar omfattar inte: 

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Komplett Företags instruktioner;
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Komplett Företags kontroll;
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras. 

9.4 När produkten är svår att flytta kan felavhjälpande ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till Komplett Företags förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till Komplett Företags ordinarie arbetstid. På Komplett Företags begäran skall representant från kunden närvara under Komplett Företags arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos Komplett Företag eller av denna anvisat serviceställe i Sverige. 

9.5 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Komplett Företag ansvarar för skall kunden ersätta Komplett Företag enligt Komplett Företag vid var tid gällande prislista. 

9.6 Komplett Företags ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Komplett Företag med anledning av fel.

10 Personanpassning och profilering

Genom att acceptera försäljningsvillkoren och bli kund hos Komplett Företag, godkänner du att vi personanpassar innehållet på webbsidan baserat på ditt rörelsemönster och historik, samt att informationen används för att du ska ta emot relevant marknadsföring på externa sidor.

Detta gör vi med hjälp av externa och interna informationskapslar och system, bland annat genom att analysera information om hur du använder webbsidan, vilka produkter du kollar på, vad du har köpt och vad du är intresserad av.

11 Ansvarsbegränsning

11.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Komplett Företag enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig. 

11.2 Komplett Företags ansvar omfattar endast direkta förluster. Komplett Företags ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som Komplett Företag inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

11.3 Komplett Företag kan inte hållas ansvariga vid förlust av lagrad information eller programvara. Det är kundens skyldighet att ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning sker. 

11.4 Skulle Komplett Företag vara förhindrad att leverera eller företa om-leverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Komplett Företag fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du la produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna något i samband med olika kampanjer med utlöpsdatum. Produkterna kan också ha sålts slut.

Vi sänder även ut orderdokument, kundundersökningar samt uppföljande e-post efter köp.

Om du kontaktar Komplett Företag via e-post lagras ditt e-post-ärende och kontaktinformation hos oss. Kontaktar du Komplett Företag via telefon lagras ditt telefonnummer hos oss. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna genomföra din förfrågan och ha möjlighet att kontakta dig om det skulle vara nödvändigt med uppföljning.

12 Skiljedom eller tvist

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

13 Copyright

Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Komplett Services Sweden AB, dotterbolag till Komplett AS, eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Komplett AS.

14 Förändring av försäljningsvillkor 

Komplett Företag förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.