Villkor

1. Följande regler och villkor (“Villkoren”) är tillämpliga i lotteriet om att vinna ett (1) par Bose NC 700 hörlurar från Komplett Företag.
I händelse av motstridigheter mellan villkoren och annan information om lotteriet ska villkoren äga företräde.

2. Genom sitt deltagande i lotteriet är deltagaren bunden av och ska anses ha accepterat villkoren.

3. Lotteriet arrangeras av Komplett Företag (”Arrangören”).

4. Det finns ingen avgift eller krav på köp för att delta i Lotteriet.


DELTAGANDE I LOTTERIET

 1. Anmälan till Lotteriet görs genom att vara registrerad på Komplett företags lojalitetsprogram.

 

VINSTEN

 1. Det finns totalt en (1) vinst tillgänglig och vinnaren vinner ett par hörlurar från Komplett Företag.

 2. Värdet för vinsten uppskattas till 3 032 SEK.

 3. Vinsten är den som anges i villkoren och inga kontanter eller alternativa vinster kommer att erbjudas. Vinsterna får ej överlåtas. Vinsterna är beroende av tillgänglighet och arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, byta ut vinsterna mot andra vinster till ett motsvarande värde. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 

BEHÖRIGHET ATT DELTA I LOTTERIET

 1. Behörig att delta i Lotteriet är den som är minst 18 år gammal. Anställda hos arrangören eller sådan persons nära anhöriga samt den som på annat sätt har anknytning till arrangören eller bolag i samma koncern som arrangören är inte behöriga att delta.

 2. Det är endast tillåtet att delta i Lotteriet en gång per person. Om en person deltar mer än en gång kommer denne att diskvalificeras.

 

LOTTERIETS VARAKTIGHET

 1. Lotteriet påbörjas den 1/8 2023 och pågår till och med den 31/8 2023 (”Slutdagen”). Efter detta datum kommer nya anmälningar om att delta i lotteriet inte att accepteras.

 

HUR VINNARE UTSES OCH MEDDELAS

 1. Vinnare dras slumpmässigt vid lotteri utifrån samtliga anmälningar om deltagande i tävlingen som har inkommit till och godkänts av arrangören och/eller dennes samarbetspartners.

 2. Vinnare kommer att kontaktas per anmäld mejladress inom 7 dagar efter Slutdagen. Om vinnare inte kan kontaktas eller om vinsten inte bekräftas av vinnaren inom 2 dagar efter att meddelandet har tagits emot av vinnaren förbehåller sig arrangören rätten att återkalla vinsten från vinnaren och att istället välja en annan vinnare.

 

LEVERANS AV VINSTEN

 1. Vinsten kommer att skickas till vinnaren under oktober månad 2023.

 

ÖVRIGT

 1. Arrangören ansvarar inte för anmälan om deltagande i lotteriet som är ofullständig, oläslig, korrupt, försvunnen, skadad, försenad eller som inte inkommit till arrangören under tiden lotteriet pågår. Arrangören ansvarar inte för att personer på grund av tekniska problem inte har åtkomst till lotteriet.

 2. Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, avbryta eller ändra lotteriet och villkoren i händelse av katastrof, krig, civila eller militära störningar, naturkatastrof eller något faktiskt eller förväntat brott mot tillämplig lagstiftning eller reglering eller någon annan händelse som ligger utanför arrangörens kontroll. Samtliga ändringar av lotteriet kommer att meddelas deltagarna så snart som möjligt av arrangören.

 3. Arrangören förbehåller sig rätten att undersöka och vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga deltaganden i lotteriet. Arrangören förbehåller sig vidare rätten att neka sådana deltaganden som arrangören bedömer inte uppfyller villkoren eller som är bedrägliga eller ogiltiga.

 4. Arrangörens beslut i samtliga frågor som härrör från eller anknyter till lotteriet kommer att vara slutliga och inga diskussioner kommer att inledas avseende sådana beslut.

 5. Lotteriet och villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och eventuella tvister som uppstår ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

 

 1. Vinnaren godkänner att dennes namn och bild används i samband med deltagandet. Samtliga personuppgifter avseende vinnarna eller andra deltagare kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till EU:s dataskyddsförordning (2016:679). Deltagarens personuppgifter som arrangören tar del av i samband med lotteriet kommer att behandlas i enlighet med arrangörens integritetspolicy som finns tillgänglig här.

 2. Vinnarnas namn kommer att hållas tillgängliga fram till och med senast 30 dagar efter arrangemangets utförande.

 3. Denna lotteriet är inte på något sätt sponsrat, främjat eller administrerat av, eller har något samband med, Instagram, Facebook eller någon annan plattform.